Ukoliko odlučite da pristupite ovom web sajtu izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Svi uslovi su regulisani i tumače se u skladu sa zakonom Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona. U slučaju bilo kakvog spora sa Milos Bespoke D.O.O. u vezi sa web sajtom lori-camicie.com i svim sadržajima i materijalima na njemu, nadležan je Privredni sud u Beogradu i svi Međunarodni sudovi, koji se bave zaštitom prava intelektualne svojine.